Vad är en Millenniekommun?

Kommuner som bidrar till en bättre värld kan få titeln “Millenniekommun”. Namnet hänger ihop med FN:s så kallade millenniemål. Sätten att bidra till millenniemålen är många – miljöarbete, rättvis handel och stöd till utvecklingsprojekt är tre exempel.

Det är tre saker en kommun måste göra för att kunna bli utsedd till Millenniekommun:

  1. Vilja bidra till att millenniemålen uppfylls. Oftast är det kommunstyrelsen som fattar ett sådant viljebeslut.
  2. Göra en analys av vad kommunen gör som är till stöd för millenniemålen.
  3. Lägga upp information om millenniemålen och kommunens hållbarhetsarbete på kommunens hemsida

Detta görs dels för att beskriva varför man blivit en Millenniekommun, dels för att det är viktigt att öka människors kunskap, intresse, engagemang och initiativ kring de frågor som millenniemålen handlar om.

Det finns inget krav på att kommunen ska öka sitt arbete för millenniemålen. Det behövs inte. De politiker som beslutar om att ansöka om titeln Millenniekommun vet att de måste kunna förklara för medborgarna och medarbetarna vad kommunen gör. Då kommer de också att anstränga sig för att hitta områden där kommunen kan bidra eller förbättra de områden där man redan jobbar.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt som mål att 100 kommuner ska utnämnas på tre år, mellan 2010 och 2012. SKL ger stöd och verktyg till kommunerna för att underlätta deras millenniemålsarbete. Sida finansierar projektet för FN:s millenniemål.

Se filmen om FN:s åtta millenniemål!

Millenniekommun.se har gjort en film om de åtta millenniemålen och hur kommuner kan arbeta för att främja dem genom att arbeta lokalt mot globala mål.

Se filmen!