Om satsningen för FN:s millenniemål

Svenska kommuner arbetar redan för FN:s millenniemål. Nu kan de bli Millenniekommuner.

De flesta svenska kommuner gör redan insatser som stärker Millenniemålen. Det kan exempelvis handla om miljöarbete, rättvis handel eller stöd till utvecklingsprojekt. Genom Millenniekommunsatsningen får en lång rad insatser inom olika områden en gemensam inriktning. Kommunerna inspireras samtidigt att tänka igenom om man kan öka sitt bidrag till Millenniemålen.

Samtidigt inspireras kommunerna att sprida information och kunskap om Millenniemålen och om vad som behövs för att de ska uppnås. På så sätt ökar intresset, engagemanget och initiativkraften hos medarbetare, medborgare, föreningar och företag.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, driver Millenniekommunsatsningen. Det praktiska arbetet sköts av SKL International, som är ett dotterbolag till SKL. Sida står för finansieringen.

Om Millenniekommun

Global utveckling börjar lokalt. Svenska kommuner som arbetar för en bättre värld och för millenniemålen kan bli Millenniekommuner. SKL driver projektet. Sida finansierar.

Målet är att 100 svenska kommuner utnämns på tre år
- bli en av dem!

Läs mer